Dane osobowe

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

  • Administratorem danych osobowych jest CRK Energia Sp. z o.o.  z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Partyzanckiej 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejestrowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000733054, NIP 622-281-60-24, REGON 380303192, Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł w całości opłacony (dalej zwaną także: Spółką).
  • Siedziba administratora danych osobowych mieści się pod adresem: ul. Partyzancka 27, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski.
  • Zbierane dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przedmiotu działalności Spółki zgodnie przepisami obowiązujących ustaw i art. 6 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  • Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących zadań Spółki jest dobrowolne, jednak konieczne do prawidłowej realizacji czynności przez Spółkę. Nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości realizacji czynności przez Spółkę.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązków Spółki i z zakresie niezbędnym do dochodzenia lub ochrony praw.
  • Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych. Może Pani/Pan je poprawiać, aktualizować. Ma Pani/Pan prawo wnieść  skargę do organu nadzorczego.
  • Ma Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.