Informacje finansowe

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2018 zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników CRK Energia Sp. z o. o. z dnia 20 maja 2019 roku Spółka osiągnęła stratę netto w wysokości 42.064,97 zł.