Majątek spółki

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 r. zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników CRK Energia Sp. z o. o. z dnia 24 czerwca 2021 roku wartość majątku Spółki w złotych na ten dzień była następująca:

 

A. Aktywa trwałe – 2 808,75 zł

  1. Wartości niematerialne i prawne – 0,00 zł
  2. Rzeczowe aktywa trwałe – 2 791,00 zł
  3. Należności długoterminowe – 0,00 zł
  4. Inwestycje długoterminowe – 0,00 zł
  5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 17,75 zł

B. Aktywa obrotowe – 86 792,01 zł

  1. Zapasy – 0,00 zł
  2. Należności krótkoterminowe – 34 518,25 zł
  3. Inwestycje krótkoterminowe – 50 971,93 zł
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 1 301,83 zł

Razem majątek 89 600,76 zł