Majątek spółki

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 r. zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników CRK Energia Sp. z o. o. z dnia 20 maja 2019 roku wartość majątku Spółki w złotych na ten dzień była następująca:

 

A. Aktywa trwałe – 0,00 zł

  1. Wartości niematerialne i prawne – 0,00 zł
  2. Rzeczowe aktywa trwałe – 0,00 zł
  3. Należności długoterminowe – 0,00 zł
  4. Inwestycje długoterminowe – 0,00 zł
  5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 0,00 zł

B. Aktywa obrotowe – 74.589,15 zł

  1. Zapasy – 0,00 zł
  2. Należności krótkoterminowe – 30.288,75 zł
  3. Inwestycje krótkoterminowe – 44.295,42 zł
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 4,98 zł

Razem majątek 74.589,15 zł